ശ’അബാന്‍ പതിനഞ്ചിന്‍റെ രാത്രിയിലെ ആഘോഷത്തിന്‍റെ വിധികള്‍

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ശഅബാന്‍ പതിനഞ്ചിന്‍റെ രാത്രിയിലെ ആഘോഷത്തിന്‍റെ വിധികള്‍:-പ്രസ്തുത ആഘോഷത്തിന്‍റെ ചരിത്രവും ഇസ്ലാമിക വിധികളും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം