ശഅബാന്‍ പതിനഞ്ചിന്‍റെ രാത്രിയിലെ ആഘോഷത്തിന്‍റെ വിധികള്‍

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ശഅബാന്‍ പതിനഞ്ചിന്‍റെ രാത്രിയിലെ ആഘോഷത്തിന്‍റെ വിധികള്‍:- പ്രസ്തുത സംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്‍മാരുടെ നിലപാടുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം