ശഅബാന്‍ മാസം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

പ്രസ്തുത മാസത്തിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതയും അതില്‍ വ്യാപകമായ ബിദ്’അത്തുകളും വിവരിക്കുന്നു

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം