അമാനുഷിക ദൃഷ്ടാന്തങ്ങള്‍

വിേശഷണം

പ്രവാചകന്‍’മാര്‍ക്ക് നല്‍‘കിയ അമാനുഷിക ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ദൃഷ്ടാന്തമായ ഖുര്‍’ആനിനെ കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം