കാരണങ്ങളുമായുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥനയുടെ ബന്ധം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം