ബിദ്’അത്തുകള്‍

വിേശഷണം

എന്താണ് ബിദ്’അത്തുകള്‍ എന്നും പ്രസ്തുത വിഷയത്തില്‍ ഇസ്ലാമിന്‍റെ നിലപാട് എന്താണ് എന്നും തെളിവുകള്‍ സഹിതം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം