ബറാത്ത് രാവ് ആഘോഷം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ശഅബാന്‍ പതിനഞ്ചിലെ ബറാത്ത് രാവ് ആഘോഷത്തിന്‍റെ ചരിത്രവും അതിന്‍റെ ഇസ്ലാമിക വിധികളും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം