നോമ്പിന്‍റെ വിധികള്‍

വിേശഷണം

ശൈഖ് ഇബ്’നു ബാസ്, സ്വാലിഹ് ഉഥൈമീന്‍, അബ്ദുല്ലാഹ് ജിബ്’രീന്‍ എന്നിവരുടെ ഫത്’വകള്‍.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം