നോമ്പിനെ കുറിച്ച്

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമില്‍ നോമ്പിനുള്ള സ്ഥാനം,ശ്രേഷ്ഠതകള്‍,അതിന്‍റെ വിധികള്‍ തുടങ്ങിയവ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം