ശഅബാന്‍ മാസം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

റമദാനിന്‍റെ മുന്നോടിയായ ശഅബാന്‍ മാസത്തില്‍ പ്രവാചകന്‍ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ആരാധനാകര്‍മ്മങ്ങളെ കുറിച്ചും മുസ്ലീംകള്‍ അത് പിമ്പറ്റേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചും പരാമര്‍ശിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം