ഇസ്ലാം,ഈമാന്‍ കാര്യങ്ങളുടെ വിവരണം

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം,ഈമാന്‍ കാര്യങ്ങളുടെ വിവരണവും വിശ്വാസം വര്‍ദ്ധിക്കാനും കുറയാനും ഇടയകുന്ന കാരണങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാമാണെന്നും വിശദീകരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം