ഈമാന്‍ കാര്യങ്ങള്‍

വിേശഷണം

ഈമാന്‍ കാര്യങ്ങളും അവയുടെ ഇനങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം