ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതയും ഇനങ്ങളും

വിേശഷണം

ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതകളും പ്രതിഫലവും സ്ഥാനവും ശിര്‍ക്കിന്‍റെ അപകടങ്ങളും വിവരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നുള്ളതാണ്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം