റമദാനിലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

വിേശഷണം

നോമ്പുകാരന്‍ അധികരിപ്പിക്കേണ്ട ഖുര്‍’ആന്‍ പാരായണം. രാത്രി നമസ്കാരം, ദിക്’റുകള്‍,പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍,പുണ്യകര്‍മ്മങ്ങള്‍, എന്നിവയുടെ വിവരണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം