മുസ്ലീം സ്ത്രീക്കുള്ള നോമ്പിന്‍റെ വിധികള്‍

വിേശഷണം

നോമ്പില്‍ സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിധികള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം