ളുഹാ നമസ്കാരം

വിേശഷണം

നബി(സ്വ) വളരെയധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ളുഹാ നമസ്കാരത്തിന്‍റെ വിധികളും ശ്രേഷ്ഠതകളും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം