വുദുവും തയമ്മവും പാദരക്ഷകളില്‍ തടവലും

വിേശഷണം

പ്രസ്തുത വിഷയം വിവരിക്കുന്ന ശൈഖ് സ്വാലിഹ് ഉഥൈമീന്‍റെ പ്രസംഗത്തിന്‍റെ പരിഭാഷ.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം