ലൈലത്തുല്‍ ഖദര്‍

വിേശഷണം

ലൈഅല്‍ത്തുല്‍ ഖദറിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതകളും പ്രസ്തുത വിഷയത്തിലെ ഹദീസിന്‍റെ വിവരണവും.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം