പെരുന്നാള്‍ ആഘോഷം

വിേശഷണം

പെരുന്നാളിന്‍റെ മതപരവും മാനുഷികവും ആത്മീയവും കാലീകവും സാമൂഹികവുമായ ആശയങ്ങളുടെ വിവരണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം