പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം ഉദ്ദേശ്യമനുസരിച്ച്

വിേശഷണം

പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം ഉദ്ദേശ്യമനുസരിച്ച് എന്ന ഹദീസിന്‍റെ വിവരണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം