നമസ്കാരത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യം

വിേശഷണം

നമസ്കാരത്തിന്‍റെ പ്രധാന്യവും മനപൂര്‍വ്വം ഉപേക്ഷിച്ചാലുള്ള ശിക്ഷയും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം