പ്രാര്‍ത്ഥന- വിശ്വാസിയുടെ ആയുധം

വിേശഷണം

വിശ്വാസിയുടെ ആയുധമായ പ്രാര്‍ത്ഥനയുടെ ശ്രേഷ്ഠതകള്‍.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം