വാലെന്റൈന്‍സ്‌ ദിനാഘോഷം

വിേശഷണം

പരിപാവനമായ ഇസ്ലാമിക മൂല്യങ്ങള്‍ക്ക് നിരക്കാത്ത പ്രസ്തുത ആഘോഷത്തിന്‍റെ ചരിത്രവും ഇസ്ലാമിക വിധിയും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം