ഈമാന്‍ കാര്യങ്ങള്‍-വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം

വിേശഷണം

ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നുള്ള പ്രസ്തുത വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രബന്ധത്തിന്‍റെ പരിഭാഷ

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം