അന്ത്യദിനത്തിലുള്ള വിശ്വാസം

വിേശഷണം

ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഈ പ്രബന്ധത്തിന്‍റെ പരിഭാഷയില്‍ ഖബറിലെ സംഭവങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം