ശവ്വാലിലെ ആറുനോമ്പുകളുടെ ശ്രേഷ്ഠതകള്‍

രചയിതാവ് : ഇ ഖാര്‍ലോഖി

പരിശോധന: എന്‍. തമകീനി

പ്രസാധകർ:

www.munber.org

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ശവ്വാലിലെ ആറുനോമ്പുകളുടെ ശ്രേഷ്ഠതയും ഗുണങ്ങളും വിധികളും സ്വഹീഹായ ഹദീസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം