അറിയാതെയുള്ള നിഷേധം

വിേശഷണം

മുസ്ലീംകള്‍ക്കിടയില്‍ വ്യാപകമയ വിശ്വാസങ്ങളിലെ ബിദ്’അത്തുകള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം