ഖുര്‍ആന്‍ പാരായണത്തിന്‍റെ ശ്രേഷഠത മര്യാദകള്‍

വിേശഷണം

ഖുര്‍ആന്‍ പാരായണത്തിന്‍റെ ശ്രേഷഠതകളും മര്യാദകളും ഖുര്‍’ആനി ന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെ യും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം