അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നീ അബ്ദുക.....എന്ന ഹദീസിന്‍റെ വിവരണം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം