നരകത്തിലെ വിറക്

വിേശഷണം

പ്രസ്തുത പേരിലുള്ള ഈ പ്രബന്ധത്തില്‍ പെരുന്നാള്‍ നമസ്കാരത്തിന്‍റെ വിധികള്‍മിസ്ലാമില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്കുള്ള പരിഗണന,അറിവ് നേടാനും സമ്പാദിക്കാനും അവള്‍ക്കുള്ള അവകാശം,സ്ത്രീ പുരുഷന്‍മാര്‍ തമ്മില്‍ കൂടികലാരിതിരിക്കല്‍ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം