സംഘ നമസ്കാരം

വിേശഷണം

സംഘ നമസ്കാരത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യം,അതിലുള്ള പൂര്‍വ്വീകരുടെ മാതൃക തുടങ്ങിയവ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം