മുസ്‌ ലിം ഈ ലോകത്ത്‌ ഒറ്റപ്പെട്ടവനാണോ?

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

മുസ്ലീം ലോകത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ടവനല്ലെന്നും അവിശ്വാസിയാണ് അപരിചിതന്‍ എന്നും പുതു മുസ്ലീംകള്‍ക്ക് വിവരിച്ചുകൊടുക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം