അര്‍ഷിന്‍റെ തണല്‍ ലഭിക്കുന്ന ഏഴുവിഭാഗം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

അന്ത്യനാളില്‍ അര്‍ഷിന്‍റെ തണല്‍ ലഭിക്കുന്ന ഏഴുവിഭാഗത്തെ കുറിച്ച് നടത്തിയ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രസംഗം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം