പ്രാര്‍ത്ഥനയുടെ ശ്രേഷ്ഠതയും നിബന്ധനയും

വിേശഷണം

അല്ലാഹുവിനും അടിമക്കുമിടയിലെ പ്രാര്‍ത്ഥനകളുടെ ശ്രേഷ്ഠതകള്‍,മര്യാദകള്‍,നിബന്ധനകള്‍,മുതലായവ വിവരിക്കുന്ന പ്രബന്ധം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം