പുതുവര്‍ഷാരംഭം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഓരോ മാസങ്ങള്‍ ക്ഴിയുമ്പോഴും മനുഷ്യാ യുസ്സ് കുറ്ഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അവ അവര്‍ക്ക് അനുകൂലമോ പ്രതികൂലമോ ആയിത്തീരുമെന്നും അവന്‍ മന്‍സ്സിലാക്കി യിരിക്കണം എന്നും ഉണര്‍ത്തുന്നു.അതിനാല്‍ സ്വയം പരിശോധന നടത്താനും നന്മ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനും പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം