ഇസ്ലാം സ്വീകാര്യമാകന്‍

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം സ്വീകാര്യമാകന്‍ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട നിബന്ധനകളും ഇസ്ലാമില്‍ നിന്ന് പുറത്ത് പോകാനുള്ള കാരണ്‍ങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം