അക്ഞതയുടെ വിപത്തില്‍ നിന്നും സ്ത്രീകള്‍ക്കുള്ള രക്ഷ

വിേശഷണം

സ്ത്രീകള്‍ക്ക് മതം പഠിപ്പിക്കക എന്ന കാര്യം നിര്‍ബന്ധമാണ്.കുഴപ്പങ്ങളില്‍ നിന്നും അപകടങ്ങളില്‍ നിന്നും അത് അവളെ രക്ഷിക്കും.പ്രസ്തുത വിഷയത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യം വിവരിക്കുന്ന പ്രബന്ധമാണിത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം