ഹജ്ജിന്‍റെയും ഉംറയുടെയും സംക്ഷിപ്തം

വിേശഷണം

ഹജ്ജിന്‍റെയും ഉം’റയുടെയും കര്‍മ്മങ്ങള്‍ ശൈഖ് സ്വാലിഹ് ഇബ്’നു ഉഥൈമീന്‍ സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം