ഹജ്ജിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതയും ആശയവും

വിേശഷണം

ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഈ പരിഭാഷയില്‍ ഹജ്ജും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം