ദുല്‍ ഹജ്ജിലെ പത്ത് ദിവസങ്ങളിലെ കര്‍മ്മങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠത

വിേശഷണം

ദുല്‍ ഹജ്ജിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസങ്ങളില്‍ സല്‍കര്‍മ്മങ്ങള്‍ അനുഷ്ടിക്കുന്നതിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതകളും പ്രസ്തുത കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന നബിവചനങ്ങളും വിശദീകരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം