ബലി പെരുന്നാള്‍

വിേശഷണം

ബലിപെരുന്നാളില്‍ മുസ്ലീംകള്‍ക്ക് അനുവദനീയമായ കാര്യങ്ങളും മുസ്ലീംകള്‍ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും വിവരിക്കുന്ന പ്രബന്ധം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം