ബലിപെരുന്നാള്‍ നമസ്കാരം

വിേശഷണം

ഹനഫി മദ്’ഹബ് പ്രകാരമുള്ള ബലിപെരുന്നാള്‍ നമസ്കാരം തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം