ദുല്‍ ഹജ്ജിലെ പത്ത് ദിവസങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠത

വിേശഷണം

ദുല്‍ ഹജ്ജിലെ പത്ത് ദിനങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠതകളും അവയില്‍ പുണ്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മഹത്തായ പ്രതിഫലവും ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റുകാര്യങ്ങളും തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം