ഹജ്ജിന്‍റെ സത്ത

വിേശഷണം

ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ കിത്താബുല്‍ ഹജ്ജില്‍‍ നിന്നുള്ള പരിഭാഷയായ പ്രസ്തുത പ്രബന്ധത്തില്‍ ഹജ്ജിന്‍റെ സത്ത, നിര്‍വചനം, വിധികള്‍,രൂപം, തുടങ്ങിയവ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം