ഹജ്ജിന്‍റെ കര്‍മ്മങ്ങള്‍

വിേശഷണം

ഹജ്ജ് നിര്‍വ്വഹിക്കുന്ന രൂപവും അതില്‍ സംഭവിക്കാവുന്ന പിഴവുകളും വിവരിക്കുന്ന പ്രബന്ധം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം