ബലികര്‍മ്മത്തിന്‍റെ വിധികളും ശ്രേഷ്ഠതകളും

വിേശഷണം

ബലികര്‍മ്മത്തിന്‍റെ വിധികള്‍, ശ്രേഷ്ഠതകള്‍,നിബന്ധനകള്‍,സമയം, രൂപം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ തെളിവുകള്‍ സഹിതം വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം