മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് പുണ്യം ചെയ്യല്‍

വിേശഷണം

മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് പുണ്യം ചെയ്യുന്നതിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതയും ഇസ്ലാമില്‍ അതിന്‍റെ സ്ഥാനവും അവരോടുള്ള കടമകളും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം