ദുല്‍ ഹജ്ജിലെ പത്ത് ദിവസങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠത

വിേശഷണം

പുണ്യങ്ങളുടെ സീസണായി കണക്കാക്കുന്ന അതിനായി പ്രവാചകന്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച മഹത്തായ പ്രതിഫലം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പ്രസ്തുത ദിവസങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠതകള്‍ വിവരിക്കുന്ന പ്രഭാഷണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം