സൂറത്തുല്‍ ഫാത്തിഹയുടെ ശ്രേഷ്ഠത

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

മുസ്ലീംകള്‍ നിര്‍ബന്ധ നമസ്കാരങ്ങളിലും സുന്നത്തു നമസ്കാരങ്ങളിലും പാരായാണം ചെയ്യുന്ന സൂറത്തുല്‍ ഫാത്തിഹയുടെ ശ്രേഷ്ഠതകള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം