ഉമര്‍ ഇബ്’നു ഖത്താബ്(റ) വിന്‍റെ ഭരണകാലം-സംക്ഷിപ്ത ചരിത്രം

വിേശഷണം

ഉമര്‍ ഇബ്’നു ഖത്താബ്(റ) വിന്‍റെ ഭരണകാലവും രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളും സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിക്കുന്ന പ്രബന്ധം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം